arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

K nim 90 nm

trng Bi - Chu Vn An

 

M s b: 792

792a.jpg (13136 bytes)

Trng Bi ngy xa v Gio s Dng Qung Hm

792b.jpg (13284 bytes)

Bc H

n thm trng

        Trng Bi - Chu Vn An c thnh lp thng 7 nm 1908 l mt trng Trung hc lu i nht ca H Ni, c lch s gn lin vi s pht trin ca Th . Khi thnh lp trng mang tn "Trung hc bo h", mi ngi quen gi l trng Bi. Ngi Php lp ra trng o to cng chc cho h thng chnh quyn thc dn trn ton ci ng Dng. Nhng mt b phn khng nh hc tr lc c thc phn khng ch thc dn v sm gic ng cch mng. Sau cch mng Thng Tm v ton quc khng chin, rt ng hc sinh trng Bi xp bt nghin vo b i tham gia khng chin.

Cch mng Thng Tm thnh cng, trng c i tn thnh trng Chu Vn An, Gio s Dng Qung Hm c b nhim lm Hiu trng, y l v Hiu trng ngi Vit Nam u tin.

Trng l ni o to nhiu th h hc tr c kin thc, ng gp cho t nc nhiu nhn ti, nhiu v lnh o Nh nc nh: Phm Vn ng, L Vn Lng, V Oanh, V Quang, Phan Anh, o Tng, Nguyn Xin... Cc nh khoa hc nh: Ngu Nh Kon Tum, Tn Tht Tng, T Quang Bu, Hong Xun Hn... Cc nh vn nh: Hong Ngc Phch, Nguyn Cng Hoan, Xun Diu, T M, Nguyn nh Thi, Nguyn Khc Vin... Cc nh gio nh: Dng Qung Hm, Ng Thc Lanh, Nguyn Ln...

Tip ni truyn thng cha anh, cc th h hc sinh trng Chu Vn An trong nhng nm gn y t nhiu thnh tch cao v hc tp: c nhiu hc sinh ot gii Quc gia v Quc t.

T nm hc 1993-1994, B GD-T chn trng Chu Vn An xy dng thnh trng cht lng cao, hay trng trng im Quc gia.

Gn mt th k qua, nh trng nu cao khu hiu: Cch mng - Yu nc - Dy tt - Hc tt. l si ch xuyn sut ca nh trng trong vic ch o cc th h thy v tr ni tip nhau duy tr truyn thng yu nc, chm hc.

Nhn dp k nim 90 nm thnh lp trng Bi - Chu Vn An, Tng cc Bu in pht hnh b tem: "K nim 90 nm trng Bi - Chu Vn An", gm 02 mu:

Mu 2 - 1: Trng Bi ngy xa v chn dung v Hiu trng ngi Vit Nam u tin, Gio s Dng Qung Hm, gi mt: 400, m s: 2937

Mu 2 - 2: Bc H n thm trng, gi mt: 5.000, m s: 2938

Ngy 20.11.1998, Tng cc Bu in t chc pht hnh c bit b tem ny ti Bu in H Ni.

Ha s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

FDC :

Khun kh:

Trn Ngc Uyn

46 x 31 mm

13

25 tem

01 phong b

190 x 110 mm

 

Tem in p xt nhiu mu trn loi giy tiu chun (c v khng keo),

in ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch