arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

Cho mng i hi cng on Vit Nam ln th VIII

M s b: 790

790.JPG (5983 bytes)

            Thc hin ngh quyt ca Ban chp hnh Tng Lin on Lao ng Vit Nam k hp th VI (Kho VII) v k hoch ca on Ch Tch Tng Lin on Lao ng Vit Nam v vic t chc i hi Cng on cc cp, i hi Cng on Vit Nam ln th VIII s khai mc vo qu IV nm 1998.

            i hi ln ny c tm quan trng v v tr c bit, i hi s vch ra hng i mi cho giai cp cng nhn Vit Nam trong thi gian ti v ng vin h tin vo thi k cng nghip ho, hin i ho t nc. y l i hi kt thc th k 20 v cng l i hi chuyn giao gia hai th k.

            ghi nhn s kin trng i ny, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Cho mng i hi Cng on Vit Nam ln th VIII", gm 01 mu, gi mt: 400, m s: 2.935. Hnh nh th hin trn tem l hai ngi (mt nam, mt n), i din cho tng lp cng nhn, vin chc Vit Nam, trn nn tem l con s VIII th hin thnh tu v cng nghip ho v hin i ho t nc. B tem c t chc pht hnh c bit ti Bu in H Ni v Bu in thnh ph H Ch Minh.

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

FDC:

Khun kh:

15.10.1998

Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)

43 x 32 mm

13

25 tem

01 phong b

170 x 110 mm

 

Tem in p xt nhiu mu trn loi giy tiu chun (c keo),

in ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch