arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

K nim 110 nm ngy sinh

Ch Tch Tn c Thng

 

M s b: 784

784.JPG (5078 bytes)

        C Tn c Thng sinh ngy 20.8.1888 M Ho Hng, tng nh Thnh, tnh Long Xuyn. Nay l M Ho Hng, th x Long Xuyn, tnh An Giang. Mt ngy 30.3.1980 ti H Ni, th 92 tui.

        Thu nh C hc qu nh, nm 1906 ln Si Gn hc ngh ti trng Bch cng ri lm vic Ba Son. Nm 1913 C theo tu bin sang Php lm cng Toulouse. Nm 1919, C b trc xut ra khi Php v ng h Cch mng Thng Mi Nga, C tr v nc tip tc tham gia hot ng cch mng.

        T nm 1920-1925, C tham gia lp Cng hi b mt Xng ng tu Ba Son. Nm 1927 tham gia Vit Nam Thanh nin Cch mng ng Ch Hi, gi chc U vin Ban chp hnh K B Nam K. Cui nm 1928, C b Php bt v kt n 20 nm t kh sai, lu y Cn o, n ngy 23.9.1945 mi c th t do. V t lin C tham gia X u Nam B, ri c bu vo Quc Hi nc Vit Nam Dn ch Cng ho. Nm 1951, C c bu vo Ban chp hnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam. Thng 7.1960, C gi chc Ph Ch Tch nc Vit Nam Dn ch Cng ho. Sau khi Ch Tch H Ch Minh qua i, ngy 23.9.1969, C c bu lm Ch Tch Nc Vit Nam Dn ch Cng ho cho n lc t trn.

        Cuc i ca C Tn c Thng l mt tm gng sng v tinh thn cch mng kin cng, l mt cng s gn gi ca H Ch Tch v c nhiu cng hin ln lao trong cng cuc xy dng T quc trn nhiu lnh vc, xng ng vi s tin yu knh mn ca ton ng, ton dn ta.

        tng nh cng lao ca C, nhn k nim 110 nm ngy sinh ca C, Tng cc Bu in pht hnh b tem: "K nim 110 nm ngy sinh Ch Tch Tn c Thng". B tem gm 01 mu, gi mt: 400, m s: 2921.

        Ni dung tem th hin chn dung Ch Tch Tn c Thng, pha sau nn tem l s 110 c cch iu nh mt l c , trn nn c l nhng thnh qu v cng nghip ho - hin i ho t nc m nhn dn ta t c trong thi gian qua, l nguyn m lc ng thi C thng mong mun.

        Ngy 20.8.1998 ti Bu in An Giang t chc pht hnh c bit b tem, km theo c phong b ngy pht hnh u tin (FDC) v du k nim. Du c php s dng n ht ngy 27.8.1998

 

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

FDC:

Khun kh FDC:

V Kim Lin (Cng ty Tem)

31 x 46 mm

13

25 tem

01 phong b

160 x 100 mm

Tem in p xt nhiu mu trn giy tiu chun (c keo),

ti X nghip In tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch