arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

K nim 20 nm thnh lp Lin minh

Vin thng Chu - Thi Bnh Dng

M s: 804

     T chc Lin minh Vin thng Chu Thi Bnh Dng gi tt l APT thnh lp nm 1979, Vit Nam l nc thnh vin t nm 1979. n nay thnh vin ca t chc APT c 29 nc v 4 lnh th. Ngoi ra cn c cc t chc v cng ty hot ng trong lnh vc vin thng ca cc nc thnh vin.

     Mc ch ca APT l nhm m bo s pht trin cn bng ca mng li vin thng trong khu vc Chu Thi Bnh Dng cng vi s pht trin kinh t ca x hi. APT c 3 nhim v chnh: Xy dng k hoch phi hp chng trnh khai thc qun l cc dch v vin thng trong khu vc. T vn gii quyt cc vn v vin thng mt cch hiu qu trn c s khu vc. To nn s phi hp cht ch v chuyn mn k thut trong lnh vc vin thng ca khu vc Chu Thi Bnh Dng

804.jpg (24810 bytes)

     k nim 20 nm thnh lp APT, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 20 nm thnh lp Lin minh vin thng Chu - Thi Bnh Dng gm 1 mu: gi mt 400, m s: 2.973

 

     Hnh nh trn tem l biu trng k nim 20 nm APT, v tinh v antel, trn nn l bn khu vc Chu Thi Bbnh Dng.

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:     

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

10.5.1999

Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)

43 x 32 mm

13

25 tem

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c v khng keo)

ti X nghip In tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

 

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch