arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Hoa cy thuc

M s: 799

799a.jpg (20231 bytes)

a lin

 

799b.jpg (21661 bytes)

Ru hm

 

799c.jpg (21323 bytes)

Ring

799d.jpg (20976 bytes)

C Chc

799e.jpg (18314 bytes)

Hoa Tin

        Vit Nam l nc nhit i, rt thun tin cho vic pht trin cy trng, c bit l cc loi cy thuc Nam. y l ngun dc liu qu dng cha bnh cho con ngi, t mang tnh c hi, c lu truyn t ngn i nay v l ngun hng xut khu c gi tr. Hin ti cy thuc Nam ang c trng ph bin mi ni.

        gii thiu v mt s loi cy thuc c Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Hoa cy thuc", gm 5 mu:

Mu (5-1):     a lin, tn khoa hc (Kaempferia galanga L.)

gi mt 400, m s: 2954

Dng cha n ung khng tiu, ngc bng lnh au, nhc u cm st

Mu (5-2):     Ru hm, tn khoa hc (Tacca chantrieri Andre_)

gi mt 400, m s: 2955

Chuyn dng cha thp khp.

Mu (5-3):     Ring, tn khoa hc (Alpinia galanga Willd),

gi mt 400, m s 2956

Chuyn dng cha y hi, nn ma, au d dy, cm st, st rt,

Mu (5-4):     C Chc, tn khoa hc (Typhonium trilobatum Schott)

gi mt 6.000, m s 2957

Chuyn cha ho hen, vim hng c m, ung nht, rn cn.

Mu (5-5):     Hoa Tin, tn khoa hc (asarum masimum Hemsl)

gi mt 13.000, m s 2958

Dng tng cng th lc, bi b sc kho

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

FDC :

Khun kh FDC:

15.3.1999

V Lng Nhi (Cng ty Tem)

43x32 mm v 32 x 43 mm

13

25 tem

2 phong b, khun kh 170 x110 mm

180 x 110 mm

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c v khng keo),

ti X nghip in tem Bu in thnh ph H Ch Minh

 

 

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch