th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Anh hng dn tc Ng Quyn
M s: 815

   Ng Quyn, sinh nm Mu Ng (898), mt nm Gip Thn (944). ng l Danh tng, ngi dng ln nghip nh Ng, qu ng Lm, huyn Phc Lc, Chu Giao c, nay l tnh H Ty. Cha ng l Ng Mn lm Chu mc chu ng Lm thi h Khc dy nghip.

   Ng Quyn l v tng ti c ch tng l Dng nh Ngh tin dng v g con gi cho ng. ng cng cha v nh bi qun Nam Hn xm lc ln I (930-931) ri c cha v u quyn trng coi Chu i (Thanh Ho).


   Nm 937, Dng nh Ngh b vin tng ca mnh l Kiu Cng Tin phn bi, git cht ot chc Tit s. Nghe tin cha v b git, ng ko qun t Chu i ra Bc tr tn phn bi. Kiu Cng Tin hong s, vi cu cu vua Nam Hn n n cuc xm lc ca qun Nam Hn vo nc ta ln II (938).

   Ng Quyn c qun s v nhn dn ng h, dy binh nh h c thnh i La, git cht Kiu Cng Tin, tr mi ho bn trong, n nh t nc, gp rt t chc khng chin.

   ng lp k dng cc ln, vt nhn u m bt st ng hai bn ca bin, dng thuyn nh khiu chin qun Nam Hn lc thu triu ln v v thua d qun Nam Hn vo su trong hng cc ng. Khi nc triu rt, cc nh ln ng cho qun ra nh. Thuyn gic thua chy va phi cc b v, m kh nhiu, qun lnh cht ui qu na, khin qun Nam Hn xm lc tan r hon ton, ch xm lc ca Vua Nam Hn b bp to nn chin thng Bch ng oanh lit vang di trong lch s chng ngoi xm ca dn tc ta, t nc ta vo cui nm 938, kt thc thi k mt nc ko di hn nghn nm. Dn tc ta ginh li c quyn lm ch t nc. Mt thi k c lp bt u.

   Sau chin thng, Ng Quyn ln lm vua, lp Hong hu, t trm quan, ch nh triu nghi phm phc, ng mt nm Gip Thn (944), th 47 tui

    k nim ng, ngi anh hng dn tc c cng lao to ln dit ngoi xm, xy dng nn c lp dn tc, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim Ng Quyn".

   Hnh nh tem bn l tng i Ng Quyn cng chin thng Bch ng nm 938, mt thin anh hng ca ca dn tc, chm dt thi gian di mt nc, ginh quyn t ch, bc vo thi k c lp ca t nc.

Ngy pht hnh : 21.10.1999
Mu 1-1 : gi mt 400
Ho s thit k : V Kim Lin (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 43 x 32 mm
S rng : 13
Mi t in : 20
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c v khng keo), ti X nghip In tem Buu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch