th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999
Phong cnh Ph Yn
M s: 808

   Ph Yn l mt tnh thuc min Nam Trung b, pha Bc gip Bnh nh, pha Nam gip Khnh Ho, pha Ty gip Gia-Lai, c Lc, pha ng gip bin ng. Din tch tnh Ph Yn l 5.278 km2, dn s gn 730.000 ngi, gm nhiu dn tc khc nhau..

   Ph Yn c tch t tnh Ph Khnh t nm 1989 l tnh c nhiu danh thng cnh p ni ting nh: ni Nhn-sng , m Loan, ni Bia, ghnh a.v.v. Thng 7 nm 1999, Ph Yn trn 10 nm tch tnh, nhn dp ny U ban nhn dn tnh Ph Yn phi hp cng Tng cc Bu in pht hnh b tem "Phong cnh Ph Yn" gm 1 mu, gi mt: 400

   Ngy 1/7/1999, ti Trung tm Bu in tnh Ph Yn, Tng cc Bu in t chc pht hnh c bit b tem ny.
Gi mÆt 400®

Mu tem v hnh nh cu Rng - ni Nhn - sng . y l mt thng cnh p ca Ph Yn.
Ho s thit k : Lnh Tun (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 46 x 31 mm
S rng : 13
Mi t in : 20
Khun kh FDC : 170 x 110 mm

Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun, ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)


Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch