th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Th gii 6 t ngi
M s: 810

     Nm 1987 dn s th gii t ti 5 t ngi. Nm 1999 dn s th gii ln ti 6 t ngi. Ngy 12.10.1999 s c k nim nh "Ngy dn s 6 t ngi". Chc chn loi ngi s t ti t th 7. Nhng lc no? V sau c tip tc tng ln 8, 10 hay 12 t khng? Cu tr li ph thuc vo cc quyt sch v hnh ng ca mi ngi trong nhng thp k ti.

     H thp t l gia tng dn s, thng qua vic tho mn cc nhu cu v chm sc sc kho sinh sn, tng quyn nng cho ph n, m bo bnh ng v gii, xo i, gim ngho chnh l gii php hiu qu nht.

      ghi li s kin quan trng ny, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Th gii 6 t ngi", gm 1 mu, gi mt 400.

     Ni dung tem th hin hnh nh con s 6 c to bi biu pht trin v thc trng dn s vi cc mc thi gian ca 3,4,5,6 t kt hp vi hnh tri t c quy m gia nh nh ch c 2 con. Tri t c mu xanh nh th hin mong mun ca con ngi v mt th gii hnh phc khi t c cht lng dn s.

Ngy pht hnh : 06.8.1999
Ho s thit k : T Minh Trang (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 32 x 43 mm
S rng : 13
Mi t in : 20 tem
Khun kh FDC : 170 x 110 mm

Th gii 6 t ngi

Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c trng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)


Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch