th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999
V trÎ em ViÖt Nam
M s: 806

   Tõ nm 1996 trë li ®©y, hng nm Tæng côc Bu ®iÖn ®Òu pht hnh tem vÒ chñ ®Ò "TrÎ em". TrÎ em l mÇm non cña ®Êt níc, l chñ nh©n tng lai cña x héi, l líp ngêi sÏ kÕ tôc sù nghiÖp x©y dùng v bo vÖ tæ quèc. Chm sãc v bo vÖ nhng trÎ em cã hon cnh khã khn, nhÊt l nhng trÎ em bÞ bãc lét søc lao ®éng, l mét trong nhng môc tiu ®Ò ra trong chng trnh hnh ®éng quèc gia vÒ trÎ em cña ViÖt Nam tõ 1991-2000. Bo vÖ tÝnh mng, søc khoÎ, th©n thÓ, nh©n phÈm, danh dù cho trÎ em l nghÜa vô cña mçi ngêi d©n ViÖt Nam.

 Nm 1999, Tæng côc Bu ®iÖn pht hnh bé tem "V trÎ em ViÖt Nam", gåm 2 mÉu ®Ò cËp vÒ cc néi dung trn

Mu 2-1: Gi mÆt 500®
M sè: 2978.

Néi dung tem thÓ hiÖn hnh nh mét em bÐ gi cha ®Õn tuæi thnh nin ®ang run sî tríc mét bn tay khæng lå nh bn tay ma quû ®ang vå lÊy th©n hnh bÐ nhá cña em, kÌm theo lêi ku gäi "Chèng x©m hi tnh dôc trÎ em".
Mu 2-2: Gi mÆt 5.000®
M sè: 2979.

Néi dung tem thÓ hiÖn mét em bÐ trai ®ang dïng hÕt søc mnh ®Ó chèng ®ì víi mét khèi lín ®ang ®Ì nÆng trn mnh, ®ã l nguy hiÓm, ®éc hi ho chÊt, lm viÖc qu søc, m nhiÒu trÎ em ®ang gnh chÞu, kÌm theo lêi ku gäi "Hy xo bá bãc lét lao ®éng trÎ em".
Ngy pht hnh: 01-06-1999
Ho sÜ thiÕt kÕ: Vâ Lng Nhi (Cng ty Tem)
Khun khæ tem: 32 x 43mm
Sè rng: 13
Mçi tê in: 25 tem
FDC: 1 phong b, khun khæ 170 x 110 mm

Tem in èp sÐt nhiÒu mÇu trn giÊy tiu chuÈn cã v khng keo ti XÝ nghiÖp In tem Bu ®iÖn thnh phè Hå ChÝ Minh


Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch