th gii k diu ca Tem th


"K nim 50 nm ngy ra s bo
Nhn dn u tin (11/3/1951 - 11/3/2001)"


M s: 856

     Ngy 11/3/1951, bo Nhn dn - c quan ngn lun ca Trung ng ng Lao ng Vit Nam (nay l ng Cng sn Vit Nam) pht hnh s u tin.

     Trang trng trn trang nht, bo Nhn dn ng Tuyn ngn ca ng Lao ng Vit Nam cng k ho chn dung H Ch Tch km bi vit ca ng ch Trng Chinh vi ta : "H Ch tch ngi sng lp, rn luyn v lnh o ng ta."

     Qua 50 nm trng thnh v pht trin vi nhim v chuyn ti cc ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc trong nhiu lnh vc : kinh t, chnh tr, qun s, ngoi giao, vn ho, x hi... qua nhng thng tin chnh xc, cn v ng thi phn nh c tm t, nguyn vng ca nhn dn, c dn tin yu coi nh mn n tinh thn khng th thiu. Bo Nhn dn hon thnh xut sc nhim v ca mnh, c Nh nc trao tng Hun chng Sao vng v Hun chng H Ch Minh.

     Nhn k nim 50 nm ngy ra s bo Nhn dn u tin, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 50 nm ngy ra s bo Nhn dn u tin (11/3/1951 - 11/3/2001)". B 1 mu, gi mt 400, gii thiu hnh nh s bo Nhn dn u tin (S 1, ngy 11/3/1951) cng t bo "C gii phng" nm 1945, "S Tht" nm 1949, l hai t bo tin thn ca bo Nhn dn.

     a ch Website ca bo Nhn dn v Hun chng Sao vng, Hun chng H Ch Minh, ch s 50, th hin tng v 50 nm trng thnh v pht trin ca bo Nhn dn.

Ngy pht hnh : 11.3.2001
Ho s thit k: Lnh Tun (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 43 x 32 mm
S rng : 13
Mi t in : 20
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch