th gii k diu ca Tem th


Bm
M s: 868


Bm Phng i Loan

     Tng cc Bu in pht hnh b tem "Bm" gii thiu mt s loi bm p, qu v him, c phn b cc Chu , u, Phi, M, trong c loi bm ca Vit Nam.

     B gm 6 mu v 1 blc:


Bm Phng Vit Nam

Bm gip bn mt Chu u

Bm khoang bn mu chu M
     

Bm gip chu Phi

Bm rng bn mt In--n-xi-a

Bm phng Bruk Ma-lai-xi-a

Mu 6-1, gi mt 800: Bm Phng Vit Nam - Troides aeacus. y l loi bm p, qu c phn b Vit Nam v mt s nc ln cn

Mu 6-2, gi mt 800: Bm gip bn mt Chu u - Inachis io, l loi bm c trng cho bm ngy ca chu u. Chng c cnh vi mu sc v cc gc cnh trng rt kho. Mnh v cnh c nhiu vy dng lng di, dy xp chng ln nhau thch nghi vi kh hu hn i

Mu 6-3, gi mt 800: Bm khoang bn mu chu M - Ancyluris formosissima, l loi bm qu chu M (ch gp Peru - Nam M)

Mu 6-4, gi mt 5.000: Bm gip chu Phi - Cymothoe sanguris. Loi bm ny c pht hin cc nc Cng ho Trung Phi, cc chu lc khc khng c. c bit, cnh ca chng c mu ton phn mt cnh trn

Mu 6-5, gi mt 7.000: Bm rng bn mt - Taenaris selene. y l loi bm rng c bit, c pht hin cc o thuc In--n-xi-a, Ceram. L loi bm qu, him, c trng cho bm o

Mu 6-6, gi mt 10.000: Bm phng Bruk Ma-lai-xi-a - Trogonoptera brookiana. y l loi bm qu him ca th gii, c pht hin cc o thuc Ma-lai-xi-a v cc o ln cn

Mu Block, gi mt 13.000: Bm Phng i Loan - Atrophaneura horishanus. y l loi bm c sc ca chu (ch c i Loan)

Ngy pht hnh : 16.7.2001
Ho s thit k: V Lng Nhi (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 37 x 27 mm
Khun kh block : 94 x 69 (mm)
Khun kh tem trong blc : 32 x 43 (mm)
S rng : 13
Mi t in : 30
FDC (3 phong b) : Khun kh 170 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch