th gii k diu ca Tem th


ng vt vn Quc gia Ct Tin
M s: 859


G So c hung

Bm rng ln Mura

T gic Vit Nam

C su Xim

     Vn Quc gia Ct Tin l mt trong nhng khu bo tn ln nht Vit Nam, cch thnh ph H Ch Minh 125 km v pha ng-Bc. Vn c 3 khu vc : Nam Ct Tin (38.302 ha) thuc tnh ng Nai, Ty Ct Tin (5.382 ha) thuc tnh Bnh phc v Ct Lc (30.635 ha) thuc tnh Lm ng. Nam Ct Tin, Ty Ct Tin c cng nhn l khu bo tn t nm 1978, Ct Lc c ngh thnh khu bo tn T gic vo nm 1992. T thng 12/1998, c 3 khu c st nhp li v thng nht mt c ch qun l di s ch o ca B Nng nghip v Pht trin Nng thn.

     a hnh ca Vn gm i, ni cao v cc khu vc ng bng, nhiu sng, sui. Gn na din tch ca vn l rng tre, na, phn cn li l rng hn giao v rng thng xanh, rt t khu vc l rng nguyn thu. Vn nm trong vng nhit i gi ma, c hai ma kh v ma r rt. Vn c nhng loi thc vt v ng vt thuc loi qu him c nguy c tuyt chng cn bo v.

     Tng cc Bu in pht hnh b tem "ng vt Vn Quc gia Ct Tin" gii thiu v 4 loi ng vt c hu hin ch c Vn Quc gia Ct Tin.

Mu 4-1, gi mt 400:G So c hung - Arborophila davidi l loi chim tiu biu ca Vn

Mu 4-1, gi mt 800:Bm rng ln Mura - Stichophthalma uemurai Nisht Mura, 1998 l loi Bm c trng ca Vn

Mu 4-1, gi mt 3000:T gic Vit Nam - Rhinoceros sondaicus annamiticus. y l loi T gic qu him ca Vit Nam, ch xut hin Vn Ct Tin, c tnh ch cn 7 n 10 con

Mu 4-1, gi mt 5000:C su Xim Crocodylus siamensis. y l loi c su nc ngt thuc loi b st tiu biu ca Vn

     C 4 mu tem c in logo ca Vn Quc gia Ct Tin mang hnh nh T gic Vit Nam.

Ngy pht hnh : 03.4.2001
Ho s thit k: V Lng Nhi (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 37 x 27 mm
S rng : 13
Mi t in : 30
FDC (1 phong b) : Khun kh 170 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch