th gii k diu ca Tem th


Cp bng Th gii 2002


M s: 869

     Cp bng th gii 2002 c t chc Hn Quc v Nht Bn. y l Cp bng th gii ln th 17 v l ln u tin c t chc ti Chu .

     Bng - "mn th thao Vua" lun to ra nhng bt ng trn sn c, vi nhng n ci chin thng v nhng git nc mt luyn tic. i no s ot cp? Ai s l ngi sao sn c? Tt c chng ta hy ch i ting ci khai cuc v hy vng, Cp bng th gii 2002 li hp dn hng t ngi trn hnh tinh s din ra tt p vi tinh thn th thao trung thc, trong sng nht.

      n cho s kin th thao trn, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Cp bng th gii 2002". B gm 2 mu in ghp vi gi mt 800 v 3.000, gii thiu pha tranh bng quyt lit ca hai cu th trn sn.

Ngy pht hnh : 24.7.2001
Ho s thit k: Nguyn Du (Cng ty Tem)
Khun kh tem: 32x43(mm)
Khun kh khi 2 tem: 64x43(mm)
S rng : 13
Mi t in : 20
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch