th gii k diu ca Tem th


qu Vit Nam

M s: 857


Vin Ruby sao (1960 gram)

"Ngi sao VN" (2160 gram)

     Vit nam l mt quc gia c ngun ti nguyn phong ph v n su trong lng t c nhiu loi qu. Nhng nm gn y, qu Vit Nam lm si ng th trng c trong v ngoi nc. qu gm nhiu chng loi nh : Ruby, Saphia, Spinel, Zircon, Olivin, Topa, Granat,... c bit, Ruby Vit Nam c nh gi cao khng ch v tr lng ln m v cht lng tng ng vi Ruby ca Mianmar ni ting th gii. nc ta, Ruby c tp trung nhiu nht hai vng m Yn Bi v Ngh An. qu c s dng lm hng trang sc, m ngh.

      gii thiu v qu Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem " qu Vit Nam". B gm 2 mu th hin hnh nh 2 vin Ruby qu, him, trng lng ln c gi tr kinh t cao ca Vit Nam.

     Mu 2-1, gi mt 400: Vin Ruby sao nng 1960 gram. y l vin Ruby c khai thc ti m qu Tn Hng, huyn Yn Bnh, tnh Yn Bi vo ngy 06/04/2000.

     Mu 2-2, gi mt 6000: "Ngi sao Vit Nam" - Vin qu Ruby Bo vt Quc gia nng 2160 gram. y l vin qu khai thc ti m qu Tn Hng ngy 25/4/2000 c Th tng Chnh ph quyt nh gi lm Bo Vt quc gia v c t tn l "Ngi sao Vit Nam".

Ngy pht hnh : 20.3.2001
Ho s thit k: Nguyn Du (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 46 x 31 mm
S rng : 13
Mi t in : 20
FDC (1 phong b) : Khun kh 180 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch