th gii k diu ca Tem th


u my xe la Diezen
M s: 866


u my Ru-ma-ni D11H

u my B D18E

u my Nga ( ci to) D4H

u my Ru-ma-ni D11H
     

u my c D5H

u my M D9E

u my Czech D12E

     Tng cc Bu in pht hnh b tem "u my xe la Diezen", gii thiu mt s u my c ngnh ng st Vit Nam lm cc on tu phc v giao thng, vn ti trn ton tuyn ng st Vit Nam. y l loi u my s dng ng c theo nguyn l ng c t trong chy xng ca ng Ru-dn-ph i--zen (Rudolf Diesel 1858-1913) ngi c pht minh vo nm 1892, c cc nc B, Czech, Nga, M, Rumani sn xut v s dng th k 20. Nhng u my ny c kch thc nh, gn ph hp vi ng st kh hp v a hnh phc tp nc ta, c ngnh ng st khai thc c hiu qu phc v pht trin kinh t v dn sinh.

     B gm 6 mu + 1 blc mang hnh nh cc u my vi a th thc ti Vit Nam.

Mu 6-1, gi mt 400: u my B D18E

Mu 6-2, gi mt 400: u my Nga ( ci to) D4H

Mu 6-3, gi mt 800: u my Ru-ma-ni D11H

Mu 6-4, gi mt 2.000: u my c D5H

Mu 6-5, gi mt 6.000: u my M D9E

Mu 6-6, gi mt 7.000: u my Czech D12E

Mu Block, gi mt 13.000: u my Ru-ma-ni D11H

Ngy pht hnh : 05.6.2001
Ho s thit k: Lnh Tun (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 46 x 31 mm
Khun kh block : 90x60 (mm)
S rng : 13
Mi t in : 25
FDC (3 phong b) : Khun kh 180 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch