th gii k diu ca Tem th


K nim 70 nm thnh lp
on Thanh nin Cng sn H Ch Minh
(26/3/1931 - 26/3/2001)


M s: 858

     on Thanh nin Cng sn H Ch Minh thnh lp ngy 26/3/1931 l cnh tay c lc, i hu b vng chc ca ng Cng sn Vit Nam.

     70 nm qua, di s lnh o ca ng, on TNCS H Ch Minh hon thnh xut sc nhim v ca mnh, gp phn vo thng li chung ca dn tc trong u tranh dnh c lp, xy dng t nc v bo v T quc.

     Thc hin li dy ca Bc H knh yu "u cn thanh nin c, u kh c thanh nin" nn cc th h thanh nin c mt mi min T quc, sn sng lm bt c vic g theo ting gi thing ling ca ng v ca dn tc, d "x dc Trng Sn i cu nc" hoc n vi Nng thn ngho kh vo vng su, vng xa hay trn cng trnh Thu in hoc ng H Ch Minh lch s... bt c u u c lc lng thanh nin tr, kho, giu nhit tnh Cch mng, c tri thc, nng ng v sng to tham gia.

     Sn mang trong lng truyn thng lch s ho hng ca cha ng v c k tha truyn thng cc th h thanh nin i trc, chc chn s nghip Cng nghip ho, hin i ho xy dng t nc pht trin bn vng, on TNCS HCM s lp nhiu thnh tch mi gp phn a t nc vng bc vo Thin nin k mi.

     Nhn k nim 70 nm ngy thnh lp on, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 70 nm thnh lp on Thanh nin Cng sn H Ch Minh (26/3/1931 - 26/3/2001)".

     B 01 mu, gi mt 400: gii thiu hnh nh cc Thanh nin tnh nguyn-nhng tri thc tr trong sc phc c trng. H l lp ngi k tha truyn thng cc lp n anh, i tin phong trong mi lnh vc, sn sng i bt c u, lm bt c vic g gp phn xy dng t nc pht trin v giu mnh, snh vai cng cc cng quc trong mt th gii ho bnh v phn thnh. y chnh l nhim v ca on TNCS H Ch Minh trong giai on hin nay.

Ngy pht hnh : 26.3.2001
Ho s thit k: Hong Thu Liu(Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 32 x 43 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
FDC (1 phong b) : Khun kh 180 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch