th gii k diu ca Tem th


"Cho mng Thin nin k mi trng"

M s: 874     Theo ngh ca Cc Mi trng - B Khoa hc Cng ngh v Mi trng, ngy 27/12/2001 Tng cc Bu in pht hnh b tem "Cho mng Thin nin k mi trng" gm 02 mu.

     B tem pht hnh nhm cho mng th gii bc vo thin nin k th 3 - Thin nin k mi trng v tuyn truyn su rng trong nhn dn tm quan trng ca vn bo v mi trng. X hi cng pht trin th vn mi trng cng tr nn phc tp. Bo v mi trng ang l vn cp thit ca nhn loi trn ton th gii.

     Mu 2-1, gi mt 800: Cho mng Thin nin k mi trng

     Mu 2-2, gi mt 3.000: Lin kt ton cu v s sng

Ngy pht hnh : 27.12.2001
Ho s thit k: Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 27 x 37 mm
S rng : 13
Mi t in : 30
Khun kh FDC : 170 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo mt sau) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch