th gii k diu ca Tem th


"Nm hoa"
M s: 861


Phallus indusiatus

Aseroe arachnoidea


Phallus tenuis

Pseudocolus schellenbergiae

Phallus impudicus

Phallus rugulosus

Simblum periphragmoides

Mutinus bambusinus

     Trn th gii c khong 1,5 triu loi Nm v v sinh vt, cc nh khoa hc tch Nm thnh mt gii ring. Vit Nam c khong 850 - 900 loi Nm ln v hn 100 loi Nm nh. Nm c chia thnh cc nhm : nhm thc phm (Nm n); nhm y dc hc; nhm lm sch thin nhin, cn bng sinh thi.

     H hng Nm rt ng, phn b khp mi ni trn tri t vi hnh dng a dng, mu sc rt p v phong ph. Loi Nm n c thng rt ngon v b. Loi lm dc liu c kh nng tr bnh chng ung th v b dng c th. Loi c hi, c loi c c t cao gy cht ngi ngay chc lt (c loi 1 nm git cht 3 ngi n).

      gii thiu thm mt s loi Nm, hin c Vit Nam v th gii, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Nm hoa" gm 7 mu v 1 bloc. y l loi Nm c nhiu hnh dng khc nhau trng ging nh nhng bng hoa, n hoa vi mu sc rc r. Bo t c mi c trng nhm thch nghi vi vic pht tn bo t nh cn trng. Chng thch nghi trong mi trng t nhin ni c nhiu c rc v cn trng, phn b rng ri vng nhit i v cn nhit i.

Mu 7-1, gi mt 400: Nm hoa Phallus indusiatus

Mu 7-2, gi mt 400: Nm hoa Aseroe arachnoidea

Mu 7-3, gi mt 400: Nm hoa Phallus tenuis

Mu 7-4, gi mt 2.000: Nm hoa Phallus impudicus

Mu 7-5, gi mt 5.000: Nm hoa Phallus rugulosus

Mu 7-6, gi mt 6.000: Nm hoa Simblum periphragmoides

Mu 7-7, gi mt 7.000: Nm hoa Mutinus bambusinus

Mu Block, gi mt 13.000: Nm hoa Pseudocolus schellenbergiae

Ngy pht hnh : 02.5.2001
Ho s thit k: V Kim Lin (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 37 x 37 mm
Khun kh block : 80x80 (mm)
Khun hnh tem trong bloc: 43x32 (mm)
S rng : 13
Mi t in : 20
FDC (3 phong b) : Khun kh 170 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch