th gii k diu ca Tem th


Nm Lin hp quc 2001 i thoi gia cc nn vn minh

M s: 871

     Lin Hp Quc chn nm 2001 l nm Lin Hp Quc i thoi gia cc nn vn minh. ng thi mi tt c cc Chnh ph, T chc gio dc, khoa hc, vn ho ca LHQ, cc T chc quc t v T chc phi Chnh ph khc chun b v thc thi cc chng trnh vn ho, gio dc v x hi, nhm tng cng cc cuc i thoi gia cc nn vn minh. c bit l t chc cc hi ngh, hi tho, ph bin thng tin, chuyn c lin quan n vn ny. Thc hin Ngh quyt ca LHQ, Lin minh Bu chnh th gii (UPU) yu cu cc c quan Bu chnh l thnh vin, t chc cc cuc thi v mu tem v gi v Vn phng UPU Hi ng Gim kho Quc t la chn. Mu c chn, thng nht dng chung cho cc nc v pht hnh vo ngy 09/10 - Ngy Bu chnh th gii.

     Hng ng Ngh quyt 53/52 ca Lin Hp Quc v Thng bo 415 ca UPU, Tng cc Bu in pht hnh b tem: Nm Lin Hp Quc 2001 i thoi gia cc nn vn minh.

     B c 01 mu, gi mt 800, th hin hnh nh nhng tr em i din cc chng tc trn th gii ni kt vi nhau trong mt vng trn l cc phng tin thng tin lin lc - nhng sn phm vn minh ca nhn loi trong th k qua. ng thi, nhn mnh tm quan trng ca thng tin lin lc gia cc dn tc.

     (Mu c gii nht ca cuc thi thit k mu tem quc t do Lin minh Bu chnh Th gii (UPU) t chc).

Ngy pht hnh : 9.10.2001
Ho s thit k: Mu do UPU cung cp. Ngi trng gii l c Urska Golob Slovnie. Ho s Nguyn Du (Cng ty Tem) l ngi trnh by mu tem ny
Khun hnh tem : 27 x 37 mm
S rng : 13
Mi t in : 30
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c trng keo mt sau) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch