th gii k diu ca Tem th


"K nim 100 nm gii thng N-ben u tin (1901-2001)"

M s: 852

     Gii thng N-ben l gii thng danh ting nht th gii, mang tnh ton cu do ng Alfred Nobel nh bc hc nghin cu, pht minh cht n v l nh kinh doanh a c ni ting Thu in na cui th k 19. ng sinh ngy 21/10/1833 ti Stockholm, mt ngy 10/12/1896 ti San Remo (Italia) th 63 tui. Khi mt, ng di chc li ton b ti sn ca mnh tr gi khong 33 triu Cua-ron Thu in lm qu gii thng mang tn N-ben, tng thng cho nhng ngi c cng hin ln lao cho nhn loi.

     Cc gii thng N-ben u tin c t chc trao tng vo nm 1901 v Vt l, Ho hc, Sinh l hc v Y hc, Vn hc v c bit l v Ho bnh. Nm 1969, mt gii thng N-ben na v Kinh t c lp thm, cng trao tng trn c s v qui m nh cc gii thng N-ben khc.

      tng nh v ng, t nm 1901 Vin Hn Lm Thu in thng t chc l trao gii thng cho nhng ngi c cng hin ln lao cho nn vn minh con ngi, thuc 6 lnh vc trn khp th gii vo ngy mt ca ng (10/12 hng nm).

     Hin nay, mi gii thng N-ben gm mt huy chng vng, mt bng chng nhn v mt ngn phiu t 30.000 n 70.000 -la tu theo li sut hng nm ca qu N-ben lc trao gii.

     Nm 2001 va trn 100 nm gii thng N-ben u tin, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 100 nm gii thng N-ben u tin (1901-2001)".

     B 01 mu, gi mt 400, gii thiu chn dung N-ben (1833-1896), ngi sng lp ra gii thng mang tn N-ben.

Ngy pht hnh : 27.01.2001
Ho s thit k: Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 37 x 27 mm
S rng : 13
Mi t in : 30
FDC (1 phong b) : Khun kh 165 x 105 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch