th gii k diu ca Tem th


Qu rng
M s: 854


Ngy hng

c xanh

Thng tre

D hp

Thu tng

     Vit Nam l nc kh hu nhit i, m cao, quanh nm cy, tri xanh ti. Ngoi cung cp ngun lm sn qu, rng ca nc ta c rt nhiu hoa thm, qu l. Cc nh khoa hc v ang tng bc nghin cu s hp dn k l ca cc loi hoa v qu rng Vit Nam. c bit, qu rng c nhiu hnh dng l, mu sc rt p, mt s thuc loi thc vt qu, him v ch c rng Vit Nam.

     Tng cc Bu in pht hnh b tem "Qu rng" gm 5 mu, gii thiu mt s qu rng hin c Vit Nam vi hnh dng mu sc khc l trng rt p.

Mu 5-1, gi mt 400: Qu Ngy hng (Rubus cochinchinensis Tratt.)
     Qu kp, hnh cu c i tn ti, thuc loi cy bi, phn cnh nhiu, mc di ven rng, cc i ven ng ci khp nc ta, l qu n c.

Mu 5-2, gi mt 400: Qu c (c xanh) (Rhizophora mucronata Lam.)
     Cy c thn cao 15 n 20m, r chng, bm su v chc, thng sng cc vng nc mn min Nam Vit Nam v pht trin mnh ni thu triu su v t giu mn, c kh nng chng xi l b bin.

Mu 5-3, gi mt 400: Qu Thng tre (Podocarpus neriifolicuss D. Don)
     Cy Thng tre thuc h Kim Giao, mc hoang di trong rng m hoc trn ni cao sng xen ln vi cc loi thc vt ly g nh P mu, D hu khp nc ta. Qu chn c mu tm.

Mu 5-4, gi mt 400: Qu D hp (Magnolia pumila Andl.)
     Cy thuc h Ngc Lan, thn nh v cao 2 n 4m, c phn b vng n i, nhit i, Chu M, Chu . Qa chn u, dy v mu ti.

Mu 5-5, gi mt 15.000: Qu Thu tng (Taxus chinensis. L)
     Cy thuc h ht trn, mc t nhin vng ni cao pha Ty Bc hoc gip bin gii Vit Trung.
     y l loi thc vt thuc din qu him hin nay nc ta. Qu chn, mu hng ti.

Ngy pht hnh : 08.02.2001
Ho s thit k: Nguyn Thi Sm (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 27 x 37 mm
S rng : 13
Mi t in : 30
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch