th gii k diu ca Tem th


Tt Tn T


M s: 850

     Nhn dp u xun nm 2001, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Tt Tn T".

     B gm 2 mu vi gi mt 400 v 8000, th hin hnh tng rn (con vt linh ng th 6 trong Gip) theo phong cch dn gian mang tnh trang tr v c cch iu vi dng kho mnh nhng uyn chuyn, nng ng cng cc hoa vn th cm lp lnh trn mnh qua mi chuyn ng, tng nh mt dng chy hnh thnh t ci ngun vn ho.

     Rn vi hoa o, hoa Mai an quyn vo nhau nh ho sc cho thin nhin thm ti p v ma xun mi - Xun Tn T cha chan hy vng vo tng lai ti sng khi c t nc vng bc tin vo K nguyn mi - K nguyn vn ho, Hp tc v Hi nhp.

     C hai mu mang tn gi "Tt Tn T"

Ngy pht hnh : 02.01.2001
Ho s thit k: T Minh Trang (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 37 x 37 mm
S rng : 13
Mi t in : 20
FDC (1 phong b) : Khun kh 170 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch