th gii k diu ca Tem th


"Phng chng tc hi ca thuc l"


M s: 864

     Hng nm trn th gii c hng triu ngi cht v cc cn bnh him ngho do ht thuc l. Trong , bnh ung th phi do ht thuc chim t 60 n 80% con s t vong.

     Theo t chc y t th gii (W.H.O) th tc hi ca thuc l nh hng rt ln n sc kho con ngi v s pht trin ca x hi, l th phm nguy him cp i bao mng sng con ngi. V vy, W.H.O ku gi tt c cc quc gia trn th gii hng ng khng ht thuc l v ly ngy 31-5 hng nm l "Ngy th gii khng ht thuc".

     Hng ng li ku gi ca W.H.O, B y t Vit Nam ku gi "Ht thuc l l c hi cho sc kho" mi ngi "Hy t b thuc l".

     Nhn "Ngy th gii khng ht thuc", Tng cc Bu in pht hnh b tem "Phng chng tc hi ca thuc l".

     B 1 tem, gi mt 800 vi hnh nh: iu thuc l b di b, on cong v bn cnh l mt n hoa ang h n, mang tng nh mt li ku gi, khuyn nh, nhc nh mi ngi phi bit tc hi ca thuc l trnh xa, t b n cho mi trng trong sch v lnh mnh, cuc sng s ti p hn.

Ngy pht hnh : 30.5.2001
Ho s thit k: Hong Thu Liu (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 27 x 37 mm
S rng : 13
Mi t in : 30
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch