th gii k diu ca Tem th


"Vit Nam vng bc vo Thin nin k mi"


M s: 849

      Nm 2001 l nm u tin c nhn loi bc vo Thin nin k mi. n cho s kin quan trng ny. Tng cc Bu in pht hnh b tem "Vit Nam vng bc vo Thin nin k mi".

      B 01 mu, gi mt 400 th hin tng : Bc vo Thin nin k mi, dn tc Vit Nam "Phi nm ly ngn c khoa hc nh nm ngn c dn tc", tin tng vo ng li ng n ca ng quang vinh v Bc H knh yu, quyt tm a t nc pht trin nhanh chng v bn vng tr thnh mt con Rng Vit Nam trong th k Rng thing ct cnh.

      Hnh nh trn tem : Ngn c dn tc v ngn c khoa hc c cch iu bng hai l c. L c dn tc mang hnh tng Khu Vn Cc v cc thnh tu ca t nc t c trong th k 20, nht l trong cng cuc i mi t nc, th hin tng:

      Lch s ca dn tc Vit Nam trong th k 20 nh mt th k u tranh kin cng, bt khut vi nhng thng li vang di trong s nghip ginh v bo v c lp t do, cng nh thnh cng trong cng cuc xy dng v pht trin t nc, "Vit Nam - H Ch Minh" c bn b trn th gii tin yu dnh cho danh hiu "biu tng ca lng tri thi i".

      L c khoa hc mang hnh nh cc thnh tu khoa hc cng ngh, thng tin th hin nn kinh t tr thc (Internet, vin thng, s ho,...), a ch Website ca H ni song hnh vi Rng thi L, th hin tng : Di s lnh o ca ng Cng Sn Vit Nam, dn tc Vit Nam s pht huy truyn thng ho hng ca cha ng, bng tinh thn yu nc, lng dng cm, truyn thng hiu hc, kh nng tr tu vi t nc ang trong th v lc mi trn pht trin. l nim tin vng chc, a Vit Nam vng bc vo Thin nin k mi vi tng lai ti sng.

      Vi ngnh Bu in : t chin lc "Tng tc pht trin ngnh Bu in" n bc vo cng nghip ho - hin i t c nhng thnh tu ng k, gp phn vo nhng thnh cng ca cng cuc i mi t nc.

      Hng ti tng lai, cng c nc a V tinh Vin thng ca Vit Nam bay vo qu o bnh yn, bu tri K nguyn mi lp lnh, to sng nhng c m kht vng ngn i ca dn tc Vit Nam.

Ngy pht hnh : 01.01.2001
Ho s thit k: T Minh Trang (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 32 x 43 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
FDC (1 phong b) : Khun kh 170 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch