th gii k diu ca Tem th


K nim 60 nm ngy thnh lp Mt trn Vit Minh
(19/5/1941 - 19/5/2001)


M s: 863

     Ngy 08/02/1941, Bc H v nc trc tip lnh o Cch mng Vit Nam. Trong nhng ngy Hi ngh Trung ng ng Cng sn ng Dng (nay l ng Cng sn Vit Nam) hp vo thng 5/1941, Hi ngh quyt nh thnh lp "Vit Nam c lp ng minh" (gi tt l Mt trn Vit Minh). y l bc chuyn mi ca lch s Cch mng Vit Nam.

     Mt trn Vit Minh ra i ngy 19/5/1941 ti Pc B (Cao Bng), vi nhim v huy ng lc lng i on kt ton dn tin hnh s nghip Cch mng thng Tm nm 1945 i n thnh cng.

      k nim ngy thnh lp Mt trn Vit Minh, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 60 nm ngy thnh lp Mt trn Vit Minh (19/5/1941 - 19/5/2001)".

     B gm 01 mu tem, gi mt 400 vi hnh nh trn tem phn nh y v chn tht, lch s thnh lp v vai tr ca Mt trn Vit Minh i vi Cch mng Vit Nam. c bit vai tr l ngi sng lp v lnh o Mt trn Vit Minh ca Bc H, thc hin s nghip gii phng dn tc, ginh c lp, t do cho t nc.

Ngy pht hnh : 19.5.2001
Ho s thit k: V Kim Lin (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 43 x 32 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch