th gii k diu ca Tem th


V tr em Vit Nam


M s: 865


An ton cho tr em
.

Phin hp c bit ca Lin Hp Quc v tr em

     Nhn dp Lin Hp Quc t chc phin hp c bit v tr em vo thng 9/2001 ti Oa-sinh-tn (M) v ngy an ton cho tr em Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem "V tr em Vit Nam" gm 2 mu:

Mu 2-1, gi mt 400: An ton cho tr em
     Hnh nh trn tem th hin hai thiu nhi, mt mc o phao, mt i m bo him xe my, mang tng v mi trng an ton in hnh cho tr em c bit l trong lnh vc giao thng ng b v sng nc. y l nhng mi trng c Chnh ph Vit Nam, UNICEF v mt s t chc Quc t trn th gii quan tm c nhiu hot ng nhm m bo an ton cho tr em Vit Nam v gim con s t vong, thng tch tr em b tai nn giao thng, cht ui, ng c, ng v in git...

Mu 2-2, gi mt 5000: Phin hp c bit ca Lin Hp Quc v tr em
     Hnh nh 5 em nh vi trang phc, mu da khc nhau tng trng cho 5 Chu ang ti ci, phn khi cho n i hi vi nhng thnh cng ca phin hp c bit (UNGASS thng 9/2001).

Ngy pht hnh : 01.6.2001
Ho s thit k: Hong Thu Liu (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 37 x 37 mm
S rng : 13
Mi t in : 20
FDC (1 phong b) : 175 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch