th gii k diu ca Tem th

K nim 55 nm ngy thnh lp
Cng an Nhn dn Vit Nam (19/8/1945 - 19/8/2000)


M s: 834


Bc H vi Chin s Cng an

Cng an Nhn dn vi nhn dn bo v an ninh T quc

      Cng an Nhn dn Vit Nam l mt trong nhng lc lng v trang, c ng v Nh nc giao nhim v quan trng l bo v an ninh T quc. Qua 55 nm trng thnh v pht trin, Cng an Nhn dn Vit Nam ly 6 iu Bc H dy:

" i vi t mnh, phi Cn, kim, lim, chnh,
i vi ng s, phi Thn i, gip ,
i vi Chnh ph, phi Tuyt i trung thnh,
i vi nhn dn, phi Knh trng, l php,
i vi cng vic, phi Tn ty,
i vi ch, phi Cng quyt, khn kho"
lm nh hng xy dng phm cht, t cch ngi Cn b, Chin s Cng an trong ton lc lng.

     Vi tinh thn " V nc qun thn, v dn phc v " nn trong sut qu trnh hot ng, lc lng Cng an Nhn dn lun gn b vi dn, v dn phc v, c dn tin yu, gip hon thnh tt nhim v. Trong cng cuc i mi t nc, trn mt trn bo v an ninh T quc y kh khn, gian kh v hc tp hin nay , nhiu Cn b, Chin s Cng an Nhn dn hy sinh v dn, v an ninh T quc. y l nhng hnh nh p, sng ngi phm cht, t cch ngi Cng an nhn dn m lc lng Cng an nhn dn t ho v truyn thng tt p ca mnh.

     Nhn k nim ngy thnh lp Cng an Nhn dn Vit Nam, Tng cc Bu in phi hp vi B Cng an pht hnh b tem: " K nim 55 nm ngy thnh lp Cng an Nhn dn Vit Nam ( 19/8/1945 - 19/8/2000 ) ", gm 02 mu vi ni dung:

Mu 2-1: Bc H vi Chin s Cng an.
Th hin Bc H rt quan tm, chm sc v dy bo ngi Cng an Nhn dn v t cch ngi Cng an Cch mng, tinh thn " V nc qun thn, v dn phc v " - y l tng minh ho ni dung trong th Bc vit gi Cn b, chin s lc lng Cng an Nhn dn vo nm 1948. Phn nn l hnh nh cc em nh c i hc, vui chi, c cuc sng bnh yn l c phn ng gp ca lc lng Cng an nhn dn thc hin theo 6 iu Bc dy.

Mu 2-2: Cng an Nhn dn vi nhn dn bo v an ninh T quc
Th hin tng: Cng an nhn dn l con, em ca nhn dn, lun gn b mt thit vi dn, v dn phc v, cng dn tham gia cng tc bo v an ninh T quc, gi gn vng chc cc thnh qu lao ng ca qu trnh xy dng v pht trin t nc. y l nhim v quan trng ca ton dn, khng ch ring ca lc lng Cng an Nhn dn.

Ngy pht hnh : 19.8.2000
Ho s thit k: Nguyn Du v Lnh Tun (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 43 x 32 v 32 x 43 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch