arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 2000

  1. Vit Nam vi th k 20
  2. Tt Canh Thn
  3. Nm quc t Vn ha Ha bnh
  4. K nim 70 nm ngy thnh lp ng Cng sn Vit Nam (3.2.1930 - 3.2.2000)
  5. Chi g
  6. Kiu rc
  7. Truyn thuyt Lc Long Qun - u C
  8. Xe cu ha
  9. Sao la
  10. K nim 110 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh
  11. Ri nc Vit Nam
  12. K nim 50 nm ngy truyn thng Thanh nin xung phong Vit Nam (15.7.1950 - 15.7.2000)
  13. Hi kho Ph ng ton quc ln th 5
  14. C rn san h bin Vit Nam
  15. K nim 55 nm ngy truyn thng ngnh Bu in (15.8.1945 - 15.8.2000)
  16. K nim 55 nm ngy thnh lp Cng an Nhn dn Vit Nam (19/8/1945 - 19/8/2000)
  17. K nim 200 nm sinh Tng c Nguyn Tri Phng (1800 - 2000)
  18. V tr em
  19. Th vn hi Sydney'2000
  20. K nim 700 nm ngy mt Hng o vng Trn Quc Tun - 20/8 Canh T (1300)
  21. Chim cnh
  22. "K nim 40 nm ngy thnh lp Hi tem Vit Nam" (30.12.1960 - 30.12.2000)
  23. Thng Long - H Ni ngn nm vn hin
  24. "K nim 70 nm ngy thnh lp Hi Nng dn Vit Nam (14/10/1930 - 14/10/2000)"
  25. Di
  26. "K nim 70 nm ngy thnh lp Hi Lin hip Ph n Vit Nam (20/10/1930 - 20/10/2000)"
  27. Cho mng i hi thi ua ton quc ln th VI
  28. Hoa mua
  29. K nim 70 nm ngy thnh lp Mt trn t quc Vit Nam ( 18/11/1930 - 18/11/2000 )
  30. "K nim 60 nm ngy khi ngha Hn Khoai (13/12/1940 - 13/12/2000)"

Tem pht hnh nm 1998, 1999, 2001

 

Vn ha X hi     Trang ch     English