th gii k diu ca Tem th

K nim 70 nm ngy thnh lp ng Cng sn Vit Nam (3.2.1930 - 3.2.2000)

M s: 822

   Cho mng k nim 70 nm ngy thnh lp ng Cng sn Vit Nam (3/2/1930 - 3/2/2000), Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 70 nm ngy thnh lp ng Cng sn Vit Nam".

   B tem gm 8 mu, gii thiu chn dung Ch tch ng CSVN - H Ch Minh v 7 Tng B th ca ng hy sinh hoc t trn, c nhiu ng gp ln lao trong s nghip Cch mng ca ng v ca dn tc.

Ch tch H Ch Minh, sinh ngy 19/5/1890 ti lng Kim Lin, huyn Nam n, tnh Ngh An, t trn ngy 2/9/1969 ti H Ni. Ngi khng ch l lnh t Cch mng kit xut ca ng ca dn tc Vit Nam, m cn l Danh nhn Vn ho Th gii. Khi qua i, Ngi li mun vn tnh thn i cho ton ng, ton qun v ton dn, vi bn Di chc thing ling nh mt di sn qu bu cho ng, cho c dn tc Vit Nam.


Mu 8-1: Ch tch H Ch Minh - Ngi sng lp v rn luyn ng Cng sn Vit Nam

ng sinh ngy 1/5/1904 ti huyn c Ph, tnh Qung Ngi, nguyn qun thn Tng Anh, x Vit H, huyn c Th, tnh H Tnh; mt ngy 6/9/1931. ng l Nh hot ng Cch mng, lnh t ca ng. V, l ngi khi tho bn Lun cng chnh tr ca ng Cng sn ng Dng vo nm 1930.


Mu 8-2: Trn Ph - Tng B th u tin ca ng t nm 1930 n nm 1931

ng sinh nm 1902, qu thn ng Thng, lng Thng Lng, huyn Hng Nguyn, tnh Ngh An (nay thuc x Hng Thng, tnh Ngh An), l Nh hot ng cch mng. Nm 1925 c Ch tch H Ch Minh hun luyn tr thnh ngi hc tr trung thnh, xut sc ca ng.
ng sang hc trng V b Hong Ph (Trung Quc), trng i hc Phng ng (Lin X c). Cui nm 1934, sang Lin X tham d i hi Quc t Cng sn ln th 7 cng Nguyn Th Minh Khai, Hong Vn Nn.
Thng 7.1936, vi danh ngha i din Quc t Cng sn bn cnh ng Cng sn ng dng, triu tp Hi ngh Trung ng Thng Hi (Trung Quc). Cui nm 1937, v hot ng Si Gn - Ch Ln, cng Trung ng lnh o phong tro ton quc. Nm 1938, ng b Php bt kt n 10 thng t. Mn hn t, b qun thc ti qu nhng vn tch cc hot ng nn b Php bt ln th hai, b giam khm ln Si Gn ri b kt n 5 nm t y i Cn o. Ngoi o, ng b bn cai ngc nh p, tra tn d man v mt ngy 6.9.1942.


Mu 8-3: L Hng Phong - Tng B th t nm 1935 n nm 1936

ng sinh nm 1902, qu lng Kim Nc, huyn Cm Xuyn, tnh H Tnh. ng l nh gio hot ng Cch mng, mt chin s Cng sn kin cng trong cuc u tranh chng thc dn Php, ng b bt cm t, kt n t hnh, hy sinh ngy 28.8.1941 cng cc ng ch Nguyn Vn C, Phan ng Lu, Nguyn Th Minh Khai....ti Hc Mn.


Mu 8-4: H Huy Tp - Tng B th t nm 1936 n nm 1938

ng sinh ngy 9.7.1912, qu thn Cm Ging, x ng Nguyn, huyn T Sn, tnh Bc Ninh. Sau khi thnh lp ng (3.2.1930), ng lm B th u tin c khu Hn Gai - Ung B. ng l Nh hot ng cch mng, mt chin s Cng sn trung kin, b thc dn Php bt, kt n kh sai, y ra Cn o v b t hnh ngy 28.8.1941 ti Hc Mn (nay thuc thnh ph H Ch Minh).
Ti php trng, ng kin quyt x tm bng en bt mt v h ln "Cch mng ng Dng thnh cng mun nm" ri ng gc trc ln n ch, hy sinh anh dng lc 29 tui.


Mu 8-5: Nguyn Vn C - Tng B th t nm 1938 n nm 1941

ng sinh ngy 9.2.1907 ti lng Hnh Thin, huyn Xun Trng, tnh Nam nh. ng l Nh Chnh khch Cch mng, nh th Cch mng vi bt danh "Sng Hng", tng lm ch bt cc bo "Gii Phng", "C Gii phng" v "Tp ch Cng sn".... Cui nm 1930, b thc dn Php bt, kt n 12 nm t v b y i Sn La n cui nm 1936 c tr t do.
Sau Cch mng thng Tm thnh cng, ng c c vo nhiu chc v quan trng ca ng v Nh nc nh: y vin BCH Trung ng, U vin B chnh tr, Tng b th, Ch tch U ban thng v Quc hi. n nm 1981, ng l Ch tch Hi ng Nh nc v Ch tch Hi ng Quc phng nc CHXHCN Vit Nam ri lm C vn BCH Trung ng. Do cng lao ca mnh, ng c ng v Nh nc Vit Nam v cc nc anh em tng Hun chng Sao vng v nhiu Hun chng cao qu khc. Ngy 30.9.1988, ng qua i ti H Ni, th 81 tui. ng l tc gi cc sch:

- Ch ngha Mc v vn vn ho Vit Nam. - Tp th Sng Hng v nhiu tc phm, bi vit chnh lun khc.


Mu 8-6: Trng Chinh - Tng B th t nm 1941 n nm 1956 v nm 1986

ng sinh ngy 7.4.1907 ti lng Hu Kin, x Triu Thnh, huyn Triu Phong, tnh Qung Tr. ng l Nh hot ng cch mng, tham gia t chc Vit Nam Thanh nin Cch mng ng ch Hi (1928), l ng vin lp u ca CS ng Dng (1930). Nm 1931, ng l U vin X u Bc K, b thc dn Php bt ti Hi Phng, kt n 20 nm t cm c qua cc nh t H Ni, Sn La, Cn o. Nm 1936, ng c tr t do v t lin, ng hot ng cc tnh Trung k. n nm 1937, c c gi chc B th X u Trung K. Nm 1939, c c vo Ban thng v Trung ng ng. ng cng Nguyn Vn C ch tr Hi ngh ln th VI BCH Trung ng, quyt nh thnh lp Mt trn phn ng Dng. Nm 1940, ng b Php bt Si Gn, kt n 10 nm t v y i Cn o ln th hai. n Cch mng thng Tm thnh cng, ng c n v Si Gn tham gia lnh o khng chin Nam B.
Cui nm 1946, ng c c trc tip lnh o khng chin Nam B, gi chc B th X u ri B th Trung ng cc min Nam. Sau hip nh Gi ne v, ng li min Nam lnh o phong tro Cch mng. Cui nm 1957, ng ra H Ni v c c lnh o cng vic bn cnh Ch tch H Ch Minh. Ti i hi ng ln th ba (1960), ng c c gi chc B th th nht BCH Trung ng ng. T nm 1976, ng l U vin B Chnh tr, gi chc Tng b th CS Vit Nam cho n ngy t trn ti H Ni (10.7.1986), th 79 tui.
Do cng lao ca mnh, ng c ng v Nh nc Vit Nam cng cc nc anh em tng nhiu Hun chng cao qu, trong c Hun chng Sao vng v gii thng L Nin.
ng l tc gi mt s tc phm l lun v thc tin Cch mng.


Mu 8-7: L Dun - Tng B th t nm 1960 n nm 1986

ng sinh ngy 1.7.1915, qu x Giai Phm, huyn M Vn, tnh Hng Yn. Nm 1929, tham gia t chc Vit Nam thanh nin Cch mng ng ch Hi. Thng 5.1930, b thc dn Php bt, kt n t chung thn v b y i Cn o. Nm 1936, c tr t do, v t lin tham gia hot ng Hi Phng v H Ni. Nm 1939, hot ng Si Gn, tham gia Ban chp hnh ng b thnh ph. Cui nm 1939, c Trung ng giao nhim v lp li X u Trung K. Nm 1941, b bt Vinh v b kt n 5 nm t v y i Cn o ln th 2. Nm 1945, hot ng cc tnh min Ty Nam B, sau c c v Si Gn - Ch Ln lnh o khng chin, gi chc v B th thnh u, B th c khu u Si Gn - Gia nh. Nm 1947, tham gia X u Nam B. Nm 1949, l thng v X u Nam B. T nm 1957 n nm 1960, gi chc Quyn B th X u Nam B, nm 1960 c bu vo Ban chp hnh Trung ng. Ti i hi ng ton quc ln th 3, c Trung ng ch nh lm B th Trung ng Cc min Nam. Nm 1976, c c gi chc B th thnh u thnh ph H Ch Minh. Thng 12/1976, c bu vo Ban chp hnh Trung ng, B Chnh tr, Ban b th Trung ng, gi chc v Trng Ban ci to XHCN Trung ng, Trng ban Dn vn Mt trn Trung ng, Ch tch Tng Cng on Vit Nam. Nm 1980, c phn cng theo di s thc hin Ngh quyt ng cc tnh min Nam. Nm 1981, l B th thnh u thnh ph H Ch Minh. Thng 3/1982, c bu li vo Ban chp hnh Trung ng ng. Thng 6/1985, trong Ban chp hnh Trung ng ng, B th thnh u TP. H Ch Minh. Thng 6/1986, Ban B th Trung ng ng, thng trc Ban B th. Thng 12/1986, gi chc v Tng b th. Nm 1987, kim chc B th ng u Qun s Trung ng, i biu Quc hi kho VIII. T nm 1991 n nm 1996 l C vn Ban chp hnh Trung ng.
ng l Nh hot ng Cch mng, ng gp nhiu cng lao trong s nghip Cch mng ca ng v ca dn tc Vit Nam. ng t trn ngy 27.4.1998 ti TP. H Ch Minh, th 83 tui.
Hnh nh trn tem: ni bt l chn dung Ch tch ng H Ch Minh v mi Tng b th ca ng cng nm sinh, nm mt, thi gian gi trng trch chc v Tng B th trn nn tem c hnh nh c ng, c T quc tung bay c cch iu bng s 70, cng cm ch s 1930 - 2000, mang tng v thi gian 70 nm, km theo dng ch K nim 70 nm thnh lp ng CSVN 3/2/1930 - 3/2/2000.


Mu 8-8: Nguyn Vn Linh - Tng B th t nm 1986 n nm 1991

     Hnh nh Ch tch ng v cc Tng b th c th hin trn tem rt t m, cng phu, chnh xc tng ng nt. Tuy mi ngi mt v, nhng vn biu cm c s tinh anh tr tu, tinh thn Cch mng trit , kh phch kin cng, o c Cch mng sng ngi, tt c v s nghip Cch mng ca ng, c lp cho T quc v hnh phc cho c dn tc Vit Nam.

Ngy pht hnh : 02.02.2000
Ho s thit k tem : Tp th ho s Cng ty Tem
Khun kh tem : 43 x 32 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
FDC : 2 phong b, khun kh: 170 x 110 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch