th gii k diu ca Tem th


"K nim 70 nm ngy thnh lp Hi Lin hip Ph n Vit Nam (20/10/1930 - 20/10/2000)"


M s: 844

     Nhn k nim 70 nm ngy thnh lp Hi Lin hip Ph n Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 70 nm ngy thnh lp Hi Lin hip Ph n Vit Nam (20/10/1930 - 20/10/2000)".

     B 1 tem, gi mt 400 vi hnh nh trn tem l khu hiu "Ph n Vit Nam hnh ng v Bnh ng gii, pht trin v Ho bnh" c cch iu thnh s 7 v kt hp vi biu trng ph n Vit Nam to ra s 70, l tng v chng ng 70 nm qua, ph n Vit Nam c ng v Chnh ph quan tm su sc, khng ngng trng thnh v mi mt, c nhiu ng gp cho s nghip xy dng v bo v T quc. c bit, trong cng cuc i mi t nc, ph n Vit Nam pht huy truyn thng yu nc, on kt, nng ng v sng to trong lao ng sn xut, cng tc v t chc cuc sng gia nh, vt qua mi thch thc ca thi k mi, t nhiu thnh tch xut sc trn mi lnh vc kinh t, vn ho v x hi. Ph n Vit Nam l nhng ngi tch cc trong cc hot ng hu ngh, hp tc vi ph n v nhn dn cc nc trong cng ng th gii, phn u cho Ho bnh, c lp, Pht trin v hnh phc ca ph n - tr em.

     Mng k nim 70 nm ngy thnh lp, Ph n Vit Nam vi nim t ho v truyn thng v vang ca mnh, vng lng tin bc vo th k 21.

Ngy pht hnh : 20.10.2000
Ho s thit k: Hong Thu Liu(Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 38 x 27 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Khun kh FDC : 165 x 105 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch