th gii k diu ca Tem th


Cho mng i hi thi ua ton quc ln th VI


M s: 845


Hoa ngi tt, vic tt

Hoa i hi thi ua ln th VI

     Bc H l ngi khi xng phong tro thi ua i quc vo nhng nm c dn tc ta bc vo cuc khng chin chng thc dn Php xm lc, nhm ng vin sc ngi, sc ca ca ton dn phc v cho khng chin thng li. T , sut qu trnh khng chin chng ngoi xm, xy dng t nc v bo v T quc, lun xut hin cc phong tro thi ua yu nc v nhn ln nhng in hnh ca tp th, c nhn lp nhiu thnh tch trong mi phong tro. T khi Bc khi xng phong tro thi ua, kh th thi ua rng khp c nc vi nhiu hnh thc thi ua rt phong ph : "Hu phng thi ua sn xut, tin tuyn hng say git gic lp cng"; "Mi ngi lm vic bng hai ngy thng nht nay mai cng gn"; "Thanh nin ba sn sng, ph n ba m ang"; "Min Bc gi, min Nam tr li" ... c ng v Chnh ph quan tm nn sau tng giai on thi ua, Chnh ph cho m i hi tng kt thnh tch v bu ra nhng n v, c nhn l nhng Anh hng, Chin s thi ua.

     i hi cc chin s thi ua v cn b gng mu ton quc ln th nht (1.5.1952), Bc H n d v pht biu trong l khai mc : "Thi ua l yu nc, yu nc th phi thi ua. V, nhng ngi thi ua l nhng ngi yu nc nht". i hi ln th nht kt thc thng li v bu ra 8 Anh hng. cc i hi tip theo : i hi ln th 2 (7-1958) bu ra 26 Anh hng; i hi ln th 3 (4-1962) bu ra 45 Anh hng; i hi ln th 4 (cui 1966 v u 1967) bu ra 45 n v Anh hng v 112 Anh hng; i hi ln th 5 (16.1-1986) bu ra 218 n v Anh hng v 126 Anh hng.

     Mi i hi li thm nhiu thnh tch v nhng tm gng sng ca c nhn v tp th c cng nhn Anh hng, Chin s thi ua, Bc H rt vui v "Mi ngi tt, mi vic tt l mt bng hoa p. Nhiu ngi tt, nhiu vic tt l mt vn hoa p"

     Vo thng 11 nm 2000, i hi thi ua ton quc ln th 6 t chc ti H Ni vi mc ch tng kt, nh gi nhng thnh tu bc u trong cng cuc i mi t nc (giai on t 1986 n nay), ng thi biu dng, khen thng nhng tp th v c nhn in hnh lp nhiu thnh tch trong thi ua trong lao ng sn xut, hc tp v bo v T quc. y l i hi thi ua kt thc th k 20 v thng li ca i hi s l "C dn tc ta l mt vn hoa p".

      cho mng s kin trn, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Cho mng i hi thi ua ton quc ln th VI" gm hai mu :

Mu 2-1, gi mt 400 : Hoa ngi tt, vic tt
Hnh nh trn tem th hin : Bng hoa chnh gia, cha ng cu ni ca Bc l li ng vin, khch l mi ngi mang ht ti nng, tr tu ca mnh hc tp, lao ng sn xut v chin u xy dng t nc v bo v T quc. Cc bng hoa xung quanh tng trng nhng gng mt thuc cc thnh phn cng nhn, nng dn, tr thc, qun i... l nhng ngi in hnh, xut sc trong thi ua c cng nhn danh hiu : Anh hng lao ng, Anh hng lc lng v trang v chin s thi ua.

Mu 2-2, gi mt 3000 : Hoa i hi thi ua ln th VI
Hnh nh trn tem : Bng hoa ln cha ng ngi sao nm cnh nh cha ng ton b tinh hoa, tm hn dn tc, l kt qu ca phong tro thi ua yu nc trong cng cuc i mi t nc. Tuy l thng li bc u nhng mang ngha quan trng, khng nh ng li i mi t nc do ng khi xng v lnh o l ng n, a t nc ngy cng pht trin, vng bc tin vo th k 21.

Ngy pht hnh : 10.11.2000
Ho s thit k: Nguyn Th Sm v V Lng Nhi(Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 43x32 v 32x43 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch