th gii k diu ca Tem th

Di
M s: 843


Di m hoa


Di n qu


Di l qut


Di qu li di


Di u ch

     Di thuc b ng vt c v duy nht bit bay, chuyn hot ng trong m ti.

     Loi di - theo ting Hy Lp l Chiroptera, ngha l "Cnh to ra t mt bn tay", l loi th bay ngoi l. Chng c i cnh do cc chi trc bin thnh, vi mng da mng ko di t pha trc ti chi sau, 4 ngn dui di mng da ta vo tt hn, gip di p cnh nh loi chim. Thn di di t 2,5 - 40 cm (tu tng loi), cnh di gp 1,7 ln thn. Di c h thng siu m hon thin nh hng khi bt mi hoc b chy trong m ti. Vn tc bay nhanh nht t 55 km/gi. Nhiu loi ang bay vi vn tc ti a ch mt c p cnh c th r ngot 180o. Thc n chnh ca Di l Cn trng v cc loi qu, mt s t ht mu ng vt c v khc (loi di qu chu M). Thi quen n ung, hnh th qui g, v ngoi xu x, chuyn sng v m ca chng khin con ngi khng c thin cm, lit chng vo s loi vt c hi, b xua ui.

     Vi loi di n qu, cc nh nghin cu khoa hc cho rng: Di ch n nhng qu rt chn c nguy c nm mc, yu t gp phn thu ht loi su b, cn trng khc c kh nng gy hi cho sc kho con ngi.

     Vi loi di n cn trng th hon ton c ch. Mt n 20 triu con di, mi m c th n ti hn 200 tn cn trng, nht l loi mui truyn bnh st rt, loi b chuyn n khoai ty v nhiu cn trng khc.

      chu M c nhiu loi thc vt sng v pht trin hon ton ph thuc vo loi di th phn v nhng loi cy ny li cung cp nguyn liu sn xut ra hng trm sn phm. Cn cc nc nhit i, t lu, ngi ta bit thu phn di lm phn bn v thuc sng. Trn th gii c khong 1000 loi di, chia lm 2 phn b: Di ln (Megachiroptera) v Di nh (Microchiroptera), c phn b khp mi ni.

     Trong khi ngh ngi, di thng treo mnh ln trn nh, vch , cnh cy..., u chc xung v bc li trong lp mng da (cnh) l lc di d b tn st, c khi b tiu dit c by. V th, hin ti c mt s loi b tuyt chng, mt s loi ang b e do tuyt chng.

     Ngy 16.10.2000, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Di", gii thiu mt s loi di thuc loi rt him hin sng Vit Nam vi hnh th, t th ca chng trong mi sinh. B gm 5 mu:

* Mu 5-1, gi mt 400:
Di m hoa (Scotomanes ornatus). y l loi di rt him, c pht hin Cc Phng, Hng Sn...

* Mu 5-2, gi mt 400:
Di n qu (Pteropus lylei). Loi di rt him, ch c min Nam Vit Nam, thng treo mnh di cc cnh cy.

* Mu 5-3, gi mt 2.000:
Di l qut (Rhinolophus paradoxolophus). Loi di ny c 2 mi rt ln, ln u tin c m t Vit Nam, ch c Vit Nam v Thi Lan, xp bc him trong sch ng, thc vt Vit Nam.

* Mu 5-4, gi mt 6.000:
Di qu li di (Eonycteris spelaea). Loi di ny, phn b khp Vit Nam, sng ch yu cc vng rng. Chng dng li lim cc phn v mt hoa, gip ch cho vic th phn.

* Mu 5-5, gi mt 11.000:
Di u ch (Cynopterus sphinx). Loi ny phn b khp Vit Nam, chuyn n qu, c bit l qu Nhn.


Ngy pht hnh : 16.10.2000
Ho s thit k: Hong Thu Liu (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 27 x 38 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch